Regulamin Openbenefit.pl

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

UpBonus – Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-470), ul. Dywizjonu 303 139/137, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136922, NIP 522 26 55 307, o kapitale akcyjnym w wysokości 14 617 380 złotych, w pełni opłaconym; adres e-mail [email protected]; telefon 22 575 07 77;

Openbenefit - serwis internetowy znajdujący się pod nazwą domeny internetowej https://openbenefit.pl/, w ramach którego organizowana jest dystrybucja Benefitów oferowanych przez Świadczeniodawców dla zarejestrowanych Użytkowników;

Klient – podmiot, który zawarł umowę z UpBonus, regulującą zasady udostępnienia wskazanym przez Klienta Użytkownikom funkcjonalności serwisu internetowego Openbenefit;

Użytkownik – osoba fizyczna, która na mocy umowy zawartej pomiędzy UpBonus i Klientem uzyskała możliwość korzystania z funkcjonalności serwisu Openbenefit, oraz która przeszła proces Rejestracji, w wyniku którego utworzone zostało jej indywidualne Konto;

Pakiet powitalny – indywidualny, unikalny numer E-konta przydzielony do Konta wraz z numerem autoryzacyjnym, zwanym numerem NAP w formie elektronicznej lub materialnej;

Konto – element serwisu internetowego Openbenefit, unikalny i prowadzony, oddzielnie dla każdego Użytkownika, umożliwiający korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności serwisu Openbenefit, w tym w szczególności; logowanie się do Openbenefit, dysponowanie środkami przekazanymi przez Klienta na E-konto o ile w umowie pomiędzy Klientem a UpBonus przewidziano taką funkcjonalność dla określonego Użytkownika, sprawdzanie historii zakupów, składanie deklaracji zakupu Benefitów oraz uzyskiwanie informacji o stanie środków finansowych przyporządkowanych do Konta i stanie rachunku Karty;

Karta - Przedpłacona Karta Płatnicza wydana przez Bank, udostępniana przez Bonus Użytkownikowi, będąca kartą bezimienną - z PIN lub bez PIN;

Indywidualny Limit E-konta - kwota do której honorowane są przez UpBonus transakcje przeprowadzane przez Użytkownika w ciężar E-konta;

E-konto –rachunek wirtualny, prowadzony przez UpBonus w postaci indywidualnego, unikalnego numeru, na którym UpBonus ewidencjonuje środki przekazane przez Klienta na rzecz Użytkownika, umożliwiające nabywanie Benefitów;

Benefit - kod wartościowy, karta podarunkowa, bon, voucher, specjalny sms, a także inny dokument w formie papierowej lub elektronicznej umożlwiający nabywanie usług lub towarów prezentowanych przez Świadczeniodawców w Ofercie, a także Karta oferowana przez Bonus, za pośrednictwem Openbenefit, które mogą zostać nabyte przez Użytkowników;

Kupujący – Użytkownik, który dokonał zakupu Benefitu;

Newsletter –informacje dotyczące towarów lub usług własnych oraz partnerów właściciela serwisu Openbenefit – firmy UpBonus, przesyłane Użytkownikowi z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, w zależności od zgody udzielonej przez Użytkownika;

Oferta– pochodząca od Świadczeniodawcy lub od UpBonus oferta zamieszczona w Openbenefit, dotycząca sprzedaży Benefitów zawierająca warunki i zasady skorzystania z tego Świadczenia;

Polityka Prywatności – dokument określający, jakie dane osobowe Użytkowników Openbenefit są gromadzone, oraz jakie są zasady ich przetwarzania i wykorzystywania przez UpBonus.

Świadczeniodawca - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca Użytkownikom możliwość nabycia Benefitów, na podstawie umowy zawartej z UpBonus, który udostępnia możliwość wystawiania przez Świadczeniodawcę Benefitów na Openbenefit;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych udostępnionych w ramach serwisu Openbenefit;

Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności serwisu Openbenefit. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Regulamin Użytkowania Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus – odpowiednio, Regulamin korzystania z Kart wydany przez wydawcę Kart dla kart Visa lub Zasady korzystania z Kart wydane przez wydawcę Kart dla kart MasterCard;

Świadczenie – różnego rodzaju usługi lub towary, oferowane przez Świadczeniodawcę na zasadach opisanych w Ofercie;

Transakcja – umowa sprzedaży Benefitów zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Użytkownikiem a UpBonus.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin Określa warunki korzystania z funkcjonalności oferowanych przez serwis Openbenefit.

2.2 Właścicielem Openbenefit jest UpBonus.

2.3 Przedmiotem działalności Openbenefit są usługi umożliwiające Użytkownikowi wybór i nabywanie Benefitów oferowanych w ramach serwisu Openbenefit, w zależności od ich rodzaju albo przy wykorzystaniu przyznanych Użytkownikowi przez Klienta środków albo poprzez samodzielne ich opłacenie w całości lub w części przez Użytkownika z własnych środków. W szczególności Openbenefit umożliwia:

a) zamieszczanie w Openbenefit Benefitów uprawniających do skorzystania ze Świadczeń oferowanych przez Świadczeniodawców. Benefity udostępniane są Użytkownikom do nabycia na zasadach określonych w umowach o współpracy zawartych pomiędzy UpBonus a Świadczeniodawcami;
b) sprzedaż Benefitów Użytkownikom;
c) prowadzenia Konta Użytkownika;
d) zapewnienie dostępu do E-konta, w tym do informacji o stanie środków przyznanych Użytkownikowi przez Klienta , historii zrealizowanych płatności i zakupionych Benefitów wraz z możliwością samodzielnego opłacania Benefitów do wysokości aktualnego salda tego E-konta lub bez ograniczeń ze środków własnych Pracownika, w przypadku wybranych Benefitów;
e) zapewnienie dostępu do informacji o stanie rachunku Karty oraz historii transakcji Kartą, o ile uprzednio uzgodniono przez UpBonus z Klientem możliwość wydawania Kart dla określonego Użytkownika;
f) zamawianie Karty z jej doładowaniem, o ile taka funkcjonalność serwisu Openbenefit została uzgodniona przez UpBonus uprzednio z Klientem dla określonego Użytkownika;
g) usługę Newsletter.

2.4 W przypadku wprowadzenia promocji lub świadczeń nie określonych w niniejszym Regulaminie, Bonus określi warunki świadczenia usług promocyjnych w regulaminach szczegółowych, wyświetlonych przy poszczególnych Benefitach.

2.5 Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Openbenefit, w szczególności prawa autorskie, nazwa serwisu Openbenefit, znaki towarowe UpBonus, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują UpBonus lub podmiotom, z którymi UpBonus zawarł stosowne umowy.

2.6 Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu Openbenefit oraz sporządzić jego wydruk.

2.7 UpBonus zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu Openbenefit rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności.

2.8 UpBonus zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług w ramach Openbenefit oraz dodawania i usuwania usług.

3. Warunki uczestnictwa w Openbenefit i zasady Rejestracji

3.1 Użytkownikami Openbenefit mogą być wyłącznie osoby fizyczna, wskazane przez Klienta na mocy uprzednio zawartej umowy pomiędzy UpBonus i Klientem, będące osobami pełnoletnimi i mające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2 Korzystanie z Openbenefit jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: (i) system operacyjny: Windows lub Linux lub Mac OS lub Android; (ii) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 1 MB/s; (iii) przeglądarka internetowa: Firefox: 43 i nowszy, Chrome: 43 i nowszy, Microsoft Internet Explorer 10, Microsoft Edge. Ponadto użytkownik musi posiadać zarejestrowaną skrzynkę pocztową e-mail.

3.3 Założenie przez Użytkownika Konta jest dobrowolne.

3.4 Dostęp do Konta na zasadach określonych w Regulaminie jest równoznaczny z możliwością korzystania z wszystkich udostępnionych danemu Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu Openbenefit.

3.5 Rozwiązanie umowy o korzystanie przez Użytkownika z serwisu Openbenefit lub pozbawienie status Użytkownika w wyniku decyzji Klienta jest równoznaczne z dezaktywacją Konta i zablokowaniem dostępu Użytkownikowi do usług serwisu Openbenefit.

3.6 UpBonus uprawniony jest również do czasowego zablokowania Konta Użytkownika do czasu uregulowania przez Klienta zaległych zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem a UpBonus, w oparciu o którą Użytkownik uzyskał możliwość korzystania z serwisu Openbenefit.

3.7 Aby Użytkownik mógł w sposób poprawny korzystać z funkcjonalności serwisu Openbenefit, podczas procesu rejestracji zobowiązany jest wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

3.8 Zawarcie umowy przez Użytkownika na korzystanie z serwisu Openbenefit na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) zarejestrowania się Użytkownika w Openbenefit,
b) akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
c) potwierdzenia zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych,
d) aktywacji przez UpBonus Konta w Openbenefit.

3.9 Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto w Openbenefit, co skutkuje rozwiązaniem przez Użytkownika zawartej umowy na korzystanie z serwisu Openbenefit

3.10 Aby założyć Konto, Użytkownik powinien dokonać Rejestracji. W tym celu powinien wypełnić formularz rejestracyjny wypełniając odpowiednie pola formularza, w szczególności adres e-mail, zaakceptować Regulamin i potwierdzić zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Adres e-mail zostanie wykorzystany jako login.

3.11 UpBonus może uzależnić Rejestrację oraz korzystanie z Openbenefit od uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

3.12 Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po jego aktywacji, czyli kliknięciu linku, który otrzymał na adres e-mail, ustawieniu hasła, a następnie zalogowaniu się w Openbenefit, tzn. po podaniu loginu, będącego adresem e-mail wskazanym przy Rejestracji i hasła, które zdefiniował w trakcie Rejestracji

3.13 Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zmienić hasło do Openbenefit oraz poinformować UpBonus o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności oraz zastrzeżenia Konta w celu ochrony przed niepowołanym wykorzystaniem. Zastrzeżenia Konta dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Użytkownika podczas Rejestracji w Openbenefit. Aktualne dane biura obsługi są podane na stronie www.Openbenefit.pl.

3.14 W przypadku utraty, kradzieży lub ujawnienia danych dostępowych do Konta osobie nieuprawnionej Użytkownik powinien niezwłocznie zastrzec Konto. Zastrzeżenia Konta dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Użytkownika podczas Rejestracji w Openbenefit. Aktualne dane biura obsługi są podane na stronie www.Openbenefit.pl.

3.15 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Podane dane Użytkownik może edytować. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto.

3.16 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Użytkownik nie może wykorzystywać Konta do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

3.17 UpBonus zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w Openbenefit w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, gdy naruszone zostały postanowienia Regulaminu bądź przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.18 Użytkownik może korzystać z Openbenefit tak długo, jak umożliwia to umowa pomiędzy UpBonus i Klientem. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Openbenefit poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi Openbenefit, podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Użytkownika podczas Rejestracji w Openbenefit. Aktualne dane biura obsługi są podane na stronie www.Openbenefit.pl. Konto ulega dezaktywacji w chwili usunięcia go z systemu. W tym przypadku niewykorzystane środki pozostawione na E-koncie zostają zablokowane do czasu wygaśnięcia Konta, który to termin uzależniony jest od ustaleń pomiędzy UpBonus, a Klientem. Benefity zakupione przez Użytkownika przed dezaktywacją Konta mogą być wykorzystane na zasadach określonych w odpowiednich Ofertach pomimo dezaktywacji Konta.

3.19 Konta zakładane w Openbenefit są niezbywalne.

3.20 Korzystanie z Openbenefit jest dla Użytkownika nieodpłatne.

3.21 UpBonus podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkownika i wszelkich innych danych wprowadzanych do serwisu Openbenefit.

3.22 UpBonus zapewnia, że dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.

3.23 Na ochronę, o której mówi pkt. 3.21 składają się w szczególności:

a) System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła;
b) UpBonus i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do obsługi serwisu Openbenefit;
c) System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby zminimalizować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu;
d) UpBonus nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika;
e) Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i modyfikowania ich w każdej chwili;
f) UpBonus zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom nieuprawnionym.

4. Użytkowanie E-konta

4.1. Pakiet powitalny posiada numer E-konta prowadzonego w złotych polskich. Zakupy dostępnych w Openbenefit Benefitów ze środków na E-koncie są rozliczane w złotych polskich. Bonus nie dokonuje na rzecz Użytkownika posiadającego takie E-konto wypłat ani jakichkolwiek przelewów na inne konta lub karty płatnicze kwot wynikających z niewykorzystanego Indywidualnego Limitu E-konta. E-konto może być wykorzystywany wyłącznie w celu sfinansowania nabycia Benefitów, w tym Kart. Jedynie Klient jest uprawniony do ewentualnego zasilania E-konta nowymi środkami. Zasady zasilania E-konta nowymi środkami reguluje umowa zawarta pomiędzy UpBonus, a Klientem.

4.2. E-konto może być używane w okresie ważności do czasu jego dezaktywacji.

4.3. Dostępne saldo pozostające na E-koncie po upływie terminu jego ważności nie będzie zwracane Użytkownikowi.

4.4. Użytkownik jest upoważniony do dysponowania środkami udostępnionymi przy użyciu E-konta do wysokości Indywidualnego Limitu E-konta.

4.5. Rozliczenie zakupu Benefitów za pomocą E-konta dokonywane jest pod warunkiem udostępnienia przez Klienta środków niezbędnych do dokonania takiego rozliczenia.

5. Oferty

5.1. UpBonus umożliwia za pośrednictwem Openbenefit nabycie Benefitów upoważniające do skorzystania ze Świadczeń Świadczeniodawcy zgodnie z zamieszczoną w serwisie Openbenefit Ofertą. Każda Oferta zawiera co najmniej:

a) określenie Świadczeniodawcy: informacje o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą oraz numerze rejestracji, adresie siedziby, adresie poczty elektronicznej, numerach telefonu lub faxu, adresie dla celów składania reklamacji (jeżeli jest inny niż adres siedziby);
b) opis oferowanego Świadczenia, z uwzględnieniem terminu i miejsca wykorzystania Benefitu w celu nabycia Świadczenia;
c) cenę Świadczenia;
d) opłaty dodatkowe związane z nabyciem Benefitu, które nie zostały wliczone w cenę, jak na przykład koszt dostawy (jeśli ma to zastosowanie);
e) czas obowiązywania Oferty,
f) treść gwarancji dotyczącej Świadczenia i informację o usługach posprzedażnych oraz opis sposobu ich realizacji (jeżeli ma to zastosowanie);
g) wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni (jeżeli dotyczy);
h) ogólne warunki lub regulamin wydane przez Świadczeniobiorcę, jeżeli takie ogólne warunki lub regulamin stosuje się do korzystania ze Świadczenia.

5.2 Oferty w serwisie Openbenefit umieszczane są przez UpBonus, w oparciu o podpisaną ze Świadczeniodawcą umową o współpracy oraz na podstawie przekazanych przez Świadczeniodawcę wytycznych i materiałów.

5.3 W celu dokonania zakupu Benefitów Użytkownik zobligowany jest do działania zgodnie z Regulaminem i ewentualnymi dodatkowymi warunkami umieszczonymi w treści Oferty.

6. Zakupy i zawieranie umów z Bonus lub Partnerem Bonus i Świadczeniodawcą

6.1 Użytkownik po zapoznaniu się z treścią Oferty prezentowaną w Openbenefit wybiera opcję zakupu Benefitu. Dokonując płatności, składa on deklarację zakupu przedstawionego Benefitu. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia tego zakupu w wybranym przez siebie spośród oferowanych przez Openbenefit systemów płatności lub w przypadku posiadania E-konta z wykorzystaniem posiadanych tam środków. Treść Oferty może wskazywać na konieczność poniesienia przez Użytkownika opłat dodatkowych, które nie zostały wliczone w cenę Benefitu, jak na przykład koszt dostawy towaru.

6.2 Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a UpBonus może ograniczać liczbę Benefitów dotyczących Świadczenia danego rodzaju, finansowanych lub współfinasowanych przez Użytkownika podczas zawarcia jednej Transakcji oraz zakres finasowania lub współfinansowania takiego Świadczenia przez Użytkownika. Szczegółowy zakres finasowania Świadczeń dostępnych dla Użytkownika określony jest każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy Klientem a UpBonus.

6.3 W ramach jednej Transakcji może być finansowane lub współfinasowane przez Użytkownika nabycie Benefitów na różne Świadczenia, w różnej liczbie, z zastrzeżeniem postanowień umowy łączącej UpBonus z Klientem.

6.4 Przydzielania Benefitów na określone Świadczenie następuje zgodnie z kolejnością ich opłacania do wyczerpania liczby Benefitów na dane Świadczenie dostępnych w ramach Oferty lub maksymalnej liczby Benefitów na dane Świadczenie mogących być przedmiotem jednej Transakcji

6.5 Finalizacja zakupu Benefitu następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek UpBonus lub po zdjęciu środków z E-konta. Szczegóły dotyczące terminu i sposobu dostawy zakupionego Benefitu są każdorazowo przedstawione w treści Oferty.

6.6 Każda Oferta zawiera dokładne informacje o dodatkowych opłatach ponoszonych przez Użytkownika poza ceną jaką płaci za Benefit, jeżeli Świadczeniodawca przewiduje takie opłaty i jeżeli zostały one wymienione w treści Oferty, a także dokładne informacje o sposobach uiszczania tych opłat, sposobach i krajach dostawy (jeżeli Oferta dotyczy dostarczania towarów) i najtańszej formie dostawy (jeżeli została przewidziana przez Usługodawcę).

6.7 Zakupione Benefity mogą być realizowane. wyłącznie do użytku prywatnego. Świadczenie może zrealizować Użytkownik, jak również inna osoba, która jest okazicielem Benefitu o ile umowa pomiędzy Klientem i UpBonus nie stanowi inaczej.

6.8 Benefit stanowi podstawę do skorzystania ze Świadczenia, które zostało opisane w Ofercie. Użytkownik albo osoba, której Benefit został przekazany do realizacji jest zobowiązana do przedstawienia Benefitu w miejscu jego wykorzystania zgodnie z zasadami opisanymi w Ofercie.

6.9 Wszelkie fałszowanie lub powielanie Benefitów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek czynności nieuprawnionej ingerencji w treść nośnika Benefitu lub podejrzeń o nieuprawnione posługiwanie się nim Bonus zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych kroków prawnych.

6.10 Czas wykorzystania zakupionych Benefitów jest ściśle określony. Osoba realizująca Benefit jest zobowiązana do jego wykorzystania w terminie podanym przez Świadczeniodawcę w Ofercie. W przypadku gdy posiadacz Benefitu nie zrealizuje go w terminie jego ważności (tj. gdy nie skorzysta ze Świadczenia w oznaczonym terminie ) posiadaczowi Benefitu nie przysługuje prawo dochodzenia od UpBonus zwrotu uiszczonej ceny za Benefit.

6.11 Z zastrzeżeniem pkt 13.5, w przypadku gdy Użytkownik nie zrealizuje Benefitu w terminie jego ważności z winy Świadczeniodawcy albo nie otrzyma nabytego na jego podstawie towaru z uwagi na brak oferowanego towaru, Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia zwrotu uiszczonej ceny od UpBonus.

6.12 Realizacja Benefitu odbywa się poprzez przekazanie Świadczeniodawcy Benefitu, w sposób określony przez Świadczeniodawcę w treści Oferty.

6.13 O ile nie zostało wskazane w danej Ofercie inaczej, w chwili przekazania Świadczeniodawcy Benefitu w sposób opisany w Ofercie zawierana jest umowa ze Świadczeniodawcą o dostarczenie Świadczenia na podstawie nabytego Benefitu. Przedmiot zawieranej umowy pomiędzy osobą realizującą Benefit a Świadczeniodawcą jest określony w treści Oferty, w ramach której dany Benefit został nabyty. Dane podmiotu, z którym zawierana jest umowa wskazane są w treści Oferty.

6.14 O ile nie zostało wskazane w danej Ofercie inaczej, każdy Benefit może zostać użyty tylko raz. Jeżeli wartość Benefitu nie zostanie w całości wyczerpana lub jeżeli Świadczenie nie zostało w całości zrealizowana, pozostała różnica w wartości nie podlega zwrotowi.

6.15 Zakupiony Benefit w serwisie Openbenefit nie może podlegać sprzedaży innym osobom albo podmiotom gospodarczym. W przypadku stwierdzenia takiego działania Up Bonus zastrzega sobie prawo do unieważnienia takiego Benefitu, bez obowiązku zwrotu ceny jego nabycia.

6.16 Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie Świadczenia z tytułu wykonania Świadczenia nabytego przy wykorzystaniu Benefitu jest Świadczeniodawca. Up Bonus działa wyłącznie jako pośrednik między Świadczeniodawcą a Kupującym, chyba ze z treści Oferty jednoznacznie wynika co innego. Z uwagi na fakt, że Świadczeniodawca jest dostawcą Świadczenia (wykonawcą usługi lub sprzedawcą towaru), jest on podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za Świadczenia. Up Bonus działając jako pośrednik pomiędzy Świadczeniodawcą a Użytkownikiem nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Świadczeniodawcę. Up Bonus ponosi wobec Kupującego jedynie odpowiedzialność za działalność związaną z wykonywanym pośrednictwem, tzn. za zgodność opisu Oferty ze stanem rzeczywistym podanym przez Świadczeniodawcę podczas opracowywania Oferty (rodzaj usługi lub towaru, cenę, czas realizacji Benefitu oraz okres ważności Oferty).

7. Odstąpienie od Umowy zakupu Benefitu oraz przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy

7.1 Użytkownik może odstąpić od umowy zakupu Benefitu, bez podawania przyczyn, o ile wcześniej nie zrealizował Benefitu, w terminie 14 dni od dnia jego nabycia poprzez:

a) przesłanie do Up Bonus na adres email [email protected] oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Benefitu lub
b) przesłanie na adres siedziby Up Bonus pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Benefitu, dostępnego na stronie internetowej.

7.2 W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Benefitu w formie Kuponu i Kodu Wartościowego konieczne jest wskazanie adresu e-mail użytego do zakupu Kuponu i numeru Kuponu.

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Benefitu w formie Bonu konieczne jest przesłanie Bonu do siedziby Up Bonus. Koszty takiej przesyłki zwrotnej nie zostaną zwrócone Użytkownikowi przez Up Bonus.

7.4 Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Benefitu, Up Bonus niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany w składanym oświadczeniu.

7.5 Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Benefitu biegnie od momentu doręczenia Benefitu Użytkownikowi.

7.6 Odstąpienie od umowy nabycia Benefitu nie jest możliwe po jego zrealizowaniu.

7.7 W razie odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bonus oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Benefitu jednak nie wcześniej niż z dniem otrzymania przez Up Bonus odesłanego przez Użytkownika Bonu jeżeli Benefit został nabyty w formie Bonu.

7.8 Prawo odstąpienia określone w pkt 7. Regulaminu jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Użytkownikowi bezpośrednio wobec Świadczeniodawcy, na podstawie odpowiednich przepisów, np. przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

7.9 Osoba, która realizuje Benefit i chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej ze Świadczeniodawcą, przysługującego jej na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) może złożyć oświadczenie o odstąpieniu bezpośrednio do Świadczeniodawcy albo za pośrednictwem Up Bonus. W przypadku przesyłania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim do Up Bonus, należy je przesłać w formie pisemnej (list lub e-mail) wskazując datę zawarcia umowy ze Świadczeniodawcą oraz termin dostarczenia towaru. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej ze Świadczeniodawcą wysłane na adres Up Bonus przekazywane są Świadczeniodawcy.

7.10 W niektórych przypadkach prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy zakupu Benefitu może być wyłączone. Przypadki te zostaną każdorazowo wskazane w konkretnej Ofercie. Prawo odstąpienia może być wyłączone z uwagi na szczególny charakter Świadczenia objętego Benefitem w tym, w zależności od przypadku, ze względu na: (i) krótkotrwałe terminy wykorzystania Kodu Wartościowego, częstokroć krótsze niż okres, w którym konsument mógłby odstąpić od umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, (ii) wyemitowanie Benefitu w formie Kodu Wartościowego przez Świadczeniodawcę nie posiadającego mechanizmu blokowania lub unieważniania raz wygenerowanego Kodu Wartościowego, (iii) wyemitowanie Benefit w formie Kodu Wartościowego przez Świadczeniodawcę posiadającego system blokowania lub unieważniania raz wygenerowanego Kodu Wartościowego, który nie pozwala zweryfikować wykorzystania Kodu Wartościowego w wystarczająco krótkim czasie.

7.11 Benefity nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz, poza przypadkami określonymi w Regulaminie, nie mogą zostać zwrócone do Bonus ani do Świadczeniodawcy.

8. Płatności za Benefity

8.1 Rejestracja w Openbenefit.pl jest bezpłatna.

8.2 Opłatami pobieranymi od Użytkownika są wyłącznie:

a) cena, którą uiszcza on za zakup danego Benefitu;
b) koszt Karty, w przypadku zamówienia Karty;
c) koszt dostawy Karty lub Benefitu;
d) prowizje.

8.3 Opłaty, o których mowa w pkt. 8.2, są wskazane dla każdej indywidualnej Oferty w jej opisie wraz z informacją określającą ich wysokość oraz sposób ich uiszczenia przez Użytkownika. Opłaty te są pobierane z góry, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8.4 Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Openbenefit prowadzi operator płatności internetowych, Operator Przelewy24.pl PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Płatności dokonywane z E-Konta, obsługiwane są bezpośrednio przez Bonus.

8.5 Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

8.6 Użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w Openbenefit i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

a) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową wskazanego przez Up Bonus agenta rozliczeniowego będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym;
b) w przypadku płatności przelewem internetowym – na stronę internetową wskazanego przez Up Bonus agenta rozliczeniowego będącego bankiem;

W celu realizacji płatności, agentowi rozliczeniowemu przekazywane są niezbędne do obsługi płatności dane, podane przez Użytkownika, w związku z zakupem Benefitu.

Przy wybraniu opcji zapłaty w ciężar E-konta, transakcja jest rozliczania przez Up Bonus ze środków własnych.

8.7 W celu dokonania płatności za pomocą systemu płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych wskazanego przez Up Bonus operatora płatności internetowych - agenta rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez tego operatora. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności, udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności płatność może nie zostać zrealizowana.

8.8 Warunkiem zapłaty kartą płatniczą, w tym Kartą, jest pozytywna autoryzacja płatności.

8.9 Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności za pomocą systemu płatności powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania rozliczenia transakcji z E-konta powinny być kierowane na adres email [email protected]

9. Newsletter

9.1 W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych, UpBonus może przesyłać Użytkownikowi Newsletter zawierający informacje o charakterze marketingowym, dotyczące produktów i usług oferowanych przez UpBonus w ramach Openbenefit. Newsletter może zawierać również informacje dotyczące produktów lub usług partnerów UpBonus, oferujących swoje towary lub usługi w ramach Openbenefit (Świadczeniodawców), jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.

9.2 Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez wycofanie odpowiedniej zgody w Openbenefit lub poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w stopce wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.

9.3 Niezależnie od zgody na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych udzielonej przez Użytkownika, UpBonus zastrzega sobie możliwość przesyłania Użytkownikowi wiadomości elektronicznych (np. e-mail, SMS) o charakterze informacyjnym, związanych z funkcjonowaniem Openbenefit (np. informacje o aktywacji Konta, saldzie E-konta, przerwach serwisowych), z wykorzystaniem adresu e-mail lub numeru telefonu podanego przez Użytkownika w Openbenefit.

10. Zamawianie Kart

10.1 Użytkownik w zależności od postanowień umowy łączącej Up Bonus z Klientem może mieć udostępnioną opcję samodzielnego zamówienia Karty przez Openbenefit. W tym celu powinien skorzystać z udostępnionych mu w serwisie Openbenefit stosownych narzędzi.

10.2 Rodzaje Kart dostępne do zamówienia dla poszczególnych Użytkowników w ramach serwisu Openbenefit wskazuje Klient. Karty są emitowane przez uprawnionego wydawcę, innego niż Up Bonus. Właściwości Kart oraz zasady korzystania z Kart są określone w Regulaminie Użytkownika Przedpłaconych Kart Płatniczych Up Bonus oraz ewentualnych uzgodnieniach dokonanych pomiędzy Up Bonus i Klientem. Przyjmując zamówienia na Karty Up Bonus działa w imieniu Klienta.

10.3 Zamówienie jest przyjmowane do realizacji przez Up Bonus wyłącznie, kiedy kwota doładowania zamawianej Karty przekracza wartość minimalną wskazaną w Openbenefit. Doładowanie następuje ze środków dostępnych na E-koncie.

10.4 Użytkownik ponosi koszt wydania Karty w zależności od uzgodnień poczynionych przez Up Bonus z Klientem albo z środków przekazanych przez Klienta na Konto Użytkownika do wykorzystania ich w ramach serwisu Openbenefit albo z środków własnych Użytkownika.

10.5 Karta jest dostarczana przez Up Bonus do Klienta lub za dodatkową opłatą wskazaną w Openbenefit bezpośrednio do Użytkownika. W przypadku dostarczenia Karty bezpośrednio Użytkownikowi Karta jest dostarczana przez Up Bonus w imieniu Klienta. W przypadku dostarczenia Kart do Klienta Użytkownik powinien odebrać Kartę od Klienta zgodnie z ustaleniami poczynionymi pomiędzy Użytkownikiem, a Klientem. Szczegóły dotyczące terminów realizacji zamówień są określone w opisie Oferty zakupu Karty. Up Bonus nie odpowiada za niedostarczenie Karty Użytkownikowi przez Klienta. W przypadku zamówienia Karty z bezpośrednią dostawą do Użytkownika zamówienia są przyjmowane na bieżąco i wysyłane do Użytkowników w czasie określonym w szczegółach Oferty zakupu Karty. Przy realizacji dostaw Kart Up Bonus korzysta z usług podmiotów trzecich.

10.6 Szczegółowa informacja o opłatach z tytułu zamówienia i doładowania Karty jest podana w serwisie Openbenefit w ramach Oferty dotyczącej wydania lub doładowania Karty.

10.7 W przypadku niewystarczających środków posiadanych przez Użytkownika w ramach serwisu Openbenefit na pokrycie opłat kwoty doładowania Karty zamówienie nie zostanie zrealizowane.

11. Reklamacje

11.1 Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Openbenefit albo dotyczące usług świadczonych bezpośrednio przez Up Bonus lub Świadczeniodawców w zakresie oferowania i dystrybucji Benefitów – Użytkownicy mogą składać w formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na adres siedziby spółki Up Bonus. Reklamacje mogą dotyczyć niewłaściwego działania Openbenefit, braku dostarczenia Benefitu lub błędnego jego wygenerowania oraz nieprawidłowości danych wskazanych w Ofertach (np. rodzaj usługi lub towaru, cena, czas realizacji, dane Świadczeniodawcy, okres ważności Oferty). Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką Użytkownik występuje w Openbenefit (email Użytkownika będący loginem) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

11.2 Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Up Bonus zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Up Bonus zakresie.

11.3 Up Bonus rozpoznaje reklamację, o której mowa w pkt 11.1 w terminie 14 dni. Czas ten liczony jest od daty otrzymania przez Up Bonus reklamacji zawierającej kompletną informację.

11.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. Alternatywnie Up Bonus może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez Użytkownika składającego reklamację.

11.5 Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie opisanym w Ofercie dotyczące sprzedaży towaru lub wykonania usługi wynikającej z zawartej z Świadczeniodawcą umowy należy zgłaszać bezpośrednio do Świadczeniodawcy na adres Świadczeniodawcy podany w Ofercie. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim przez Użytkownika bezpośrednio do Up Bonus reklamacja ta zostaje przekazana do Świadczeniodawcy. Odpowiedzialność za reklamacje, o których mowa w niniejszym punkcie ponosi Świadczeniodawca.

11.6 Reklamacje dotyczące braku możliwości skorzystania przez Użytkownika ze Świadczenia będącego usługą, w okresie ważności Benefitu, z tego powodu, że wystąpiła niezgodność opisu Oferty ze stanem rzeczywistym (rodzaj usługi lub towaru, cena, czas realizacji Benefitu oraz okres ważności Oferty albo nie otrzymaniu nabytego na podstawie Benefitu Świadczenia będącego towarem, z uwagi na brak oferowanego towaru w okresie ważności Benefitu, należy zgłaszać do Up Bonus. Przesyłając reklamację należy wskazać przyczynę reklamacji, oznaczenie (numer) Benefitu oraz adres e-mail przypisany do Konta. Odpowiedzialność za reklamacje, o których mowa w niniejszym punkcie ponosi Up Bonus.

11.7 Reklamacje w zakresie funkcjonowania Kart należy składać zgodnie z postanowieniami Regulaminu Użytkownika Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus.

12. Prywatność i poufność

12.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „administrator”). Z administratorem można się skontaktować listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 139/137; poprzez e-mail: [email protected], lub telefonicznie: +48 22 575 07 77.

12.2 U administratora został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: [email protected].

12.3 UpBonus przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

a) świadczenia usług w ramach serwisu Openbenefit na rzecz Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do świadczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną i wykonania umowy;
b) wypełnienia zobowiązań względem Klienta, który umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Openbenefit, w tym w zakresie: przekazywania raportów Klientowi dotyczących wykorzystania środków przekazanych przez Klienta Użytkownikowi, usprawnienia procesu rejestracji Użytkownika, rozliczenia przyznanych Użytkownikowi środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub obsługi uczestników programu lojalnościowego, w którym Użytkownik bierze udział – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes UpBonus polegający na możliwości wywiązania się z umowy z Klientem;
c) prowadzenia marketingu bezpośredniego usług UpBonus, w tym poprzez profilowanie, oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z Openbenefit – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes UpBonus polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Użytkownikowi informacji o produktach i usługach własnych oraz zwiększanie sprzedaży;
d) prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, produktów lub usług partnerów UpBonus (Świadczeniodawców), którzy oferują swoje towary lub usługi za pośrednictwem Openbenefit – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika;
e) wypełniania obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
f) rozpatrywania reklamacji oraz obrony się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z usługami świadczonymi w ramach Openbenefit – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

12.4 UpBonus przechowuje dane osobowe Użytkowników w okresie świadczenia usług w ramach Openbenefit na rzecz Użytkownika oraz w okresie przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

12.5 W niektórych przepadkach UpBonus pozyskuje dane osobowe Użytkownika, w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, od Klienta, który umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Openbenefit.

12.6 W zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Openbenefit lub w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów UpBonus, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane: Klientowi, Świadczeniodawcom, dostawcom usług płatniczych na Openbenefit (agentom rozliczeniowym) oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu UpBonus i zgodnie z jego poleceniami (dostawcy usług IT, agencje reklamowe, drukarnie).

12.7 Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w związku z przetwarzaniem przez UpBonus danych w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy UpBonus przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
d) prawo dostępu do danych osobowych,
e) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
f) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
g) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
h) prawo do przenoszenia danych osobowych.

12.8 Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z UpBonus lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

12.9 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.10 Podanie danych osobowych przez Użytkownika w procesie rejestracji w Openbenefit jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla celów korzystania z Openbenefit i świadczenia usług przez UpBonus – bez podania danych nie będzie możliwe korzystanie z Openbenefit.

13. Zakres odpowiedzialności

13.1 Up Bonus obsługuje Openbenefit i zobowiązuje się do zachowania należytej staranności mającej na celu zapewnienie należytego jego funkcjonowania, przy czym Up Bonus nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

a) trwałej albo czasowej niemożności korzystania przez Użytkownika z serwisu Openbenefit lub jego poszczególnych narzędzi oraz z tytułu jego nieprawidłowego działania niezależnie od przyczyn,
b) utraconych przez Użytkownika korzyści,
c) utraconych przez Użytkownika danych zgromadzonych przez niego w serwisie Openbenefit z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osób za które UpBonus nie ponosi odpowiedzialności.
d) trwałej albo czasowej niemożności korzystania z serwisu Openbenefit oraz z tytułu jego nieprawidłowego działania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich przy pomocy których możliwe jest funkcjonowanie serwisu Openbenefit,
e) skutków nieprawidłowego wykorzystania serwisu Openbenefit,
f) skutków wykorzystania pobranych przez Użytkownika z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Up Bonus,
g) skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usług oferowanych przez serwis Openbenefit,
h) skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do serwisu Openbenefit przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób,
i) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

13.2 Świadczenia określone w Ofercie spełnia dany Świadczeniodawca w swoim imieniu i na własny rachunek.

13.3 Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Kart ponosi wyłącznie ich wydawca.

13.4 Za dostarczenie Świadczenia zgodnie z Ofertą jest odpowiedzialny Świadczeniodawca. Wszelkie roszczenia i reklamacje dotyczące Świadczenia Użytkownicy powinni kierować pod adresem Świadczeniodawcy.

13.5 W przypadkach niezrealizowania usługi lub niedostarczenia towaru w terminie określonym w treści Oferty powstałych z wyłącznej winy Świadczeniodawcy, Up Bonus dokona rekompensaty na rzecz Użytkowników w wysokości ceny, za jaką nabyty został Benefit, oraz kosztów dostawy i innych przewidzianych Oferta kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z transakcją. W tym przypadku Kupujący składa do Up Bonus wniosek o wypłatę rekompensaty. Wniosek winien być wysłany z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o niemożliwości zrealizowania Benefitu. W składanym wniosku należy precyzyjnie podać oznaczenie Benefitu i opisać kroki podjęte w celu realizacji Benefitu. Tym samym wszelka ewentualna odpowiedzialność Up Bonus w tym zakresie jest ograniczona jedynie do wysokości kosztów nabycia Benefitu, przewidzianych Ofertą.

14. Nadzór nad zamieszczaniem treści

14.1 Up Bonus ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Świadczeniodawców w Openbenefit w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z rzeczywistością, Regulaminem, umową ze Świadczeniodawcą oraz przepisami prawa.

14.2 W przypadku gdy Up Bonus na skutek dostrzeżonych nieprawidłowości będzie zmuszony do poprawienia zaistniałego błędu, pomyłki, nieścisłości lub przeoczenia w trakcie trwającej już prezentacji Oferty, Użytkownicy którzy nie zaakceptują nowych warunków realizacji Świadczenia (a którzy nabyli już niezrealizowane Benefity odnoszące się do tego Świadczenia), przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych do Up Bonus z tytułu zapłaty za te Benefity. Użytkownik, który nie akceptuje nowych warunków Oferty, w ramach której nabył Benefit, może odstąpić od umowy jego zakupu . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu należy przesłać na adres e-mail [email protected] podając Numer Kuponu, unikatowy numer identyfikacyjny Kodu Wartościowego (w przypadku Kodu Wartościowego) lub numer Bonu w przypadku Bonów i powołać się na otrzymaną zmianę warunków Oferty. W przypadku Bonu, niewykorzystany Bon należy odesłać wraz z powyższym oświadczeniem do siedziby Up Bonus. Odstąpienie powinno być wysłane z adresu e-mail przypisanego do Konta. Zwrot środków dokonywany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Up Bonus odstąpienia od umowy przez Kupującego. Kupującemu, w przypadku dokonania zwrotu ceny za Kupon, Kod Wartościowy lub Bon nie przysługuje możliwość realizacji Kuponu, Kodu Wartościowego lub Bonu u Świadczeniodawcy zgodnie z pierwotnymi, błędnie, mylnie lub nieprecyzyjnie podanymi warunkami lub informacjami.

15. Zmiany regulaminu

15.1 Up Bonus może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Openbenefit. O planowanej zmianie Regulaminu Up Bonus informuje Użytkowników poprzez zamieszczenie treści planowanych zmian wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami w Openbenefit oraz poprzez przekazanie tych informacji na adresy e-mail podane przez Użytkowników przy Rejestracji. Up Bonus określa jednocześnie termin wejścia w życie zmian, nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni od momentu udostępnienia w Openbenefit zmienionego Regulaminu i poinformowania Użytkowników o zmianach.

15.2 W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może on we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę korzystania z usług świadczonych przez Up Bonus w trybie natychmiastowym, poprzez pisemny bądź e-mailowy kontakt ze spółką Up Bonus. W przypadku braku wypowiedzenia w ww. terminie nowe brzmienie Regulaminu jest wiążące dla Użytkownika.

15.3 Prezentowane Oferty , do których przystąpiła już część Użytkowników, prowadzone będą na zasadach dotychczasowych.

15.4 Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości dokonania zakupów w Openbenefit.

16. Prawo właściwe i spory

16.1 Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem Up Bonus, którego przedmiotem są usługi świadczone przez Up Bonus w ramach Openbenefit na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Komunikacja pomiędzy Up Bonus, a Kupującym odbywa się w języku polskim.

16.2 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Up Bonus w ramach Openbenefit będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne dla siedziby Up Bonus.

17. Postanowienia końcowe

17.1 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

17.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

17.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.